eSotePLUS -sovellus taksiyrittäjille

Tietosuojaseloste

päivitetty 8.3.2021

Rekisterinpitäjä                        

Taksikuutio Oy

Nuijamiestentie 7, 00400 HELSINKI

PL 50, 00401 HELSINKI

puh. 020 7756 800

y-tunnus: 0645272-9 

Rekisteriasioista vastaava

Taksikuutio Oy/asiakaspalvelu

PL 50, 00401 HELSINKI

puh. 020 7756 822

s-posti: asiakaspalvelu@taksikuutio.fi

Rekisterin nimi

eSotePLUS -sovellus taksiyrittäjille

Rekisteröidyt henkilöt

Palvelun käyttäjiksi rekisteröityneet taksiyrittäjät ja taksinkuljettajat.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käytetään palvelun käyttöön oikeuttavan tilin luomiseen ja ylläpitämiseen ja kuljetusyritysten tilausvälityspalvelun toteuttamiseen. Lisäksi tietoja käytetään palvelun kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin, tiedottamiseen käyttäjille palvelun sisällöstä ja siihen tulevista muutoksista sekä ongelmien ja väärinkäytösten havainnointiin.

Lainmukainen henkilötietojen käsittelyperuste on rekisteröityneen käyttäjän antama suostumus tietojen käyttöön, joka tapahtuu solmimalla kirjallinen palvelusopimus Taksikuutio Oy:n kanssa palvelun käytöstä.

Rekisterin tietosisältö

Tietojen kerääminen ja käyttö

Taksikuutio käsittelee asiakkaaseen ja palveluun liittyviä tietoja. Tiedot kerätään kuljettajan sovelluksesta ja kuljettajatietojen ylläpitotyökalusta. Taksikuutio kerää kuljettajasta seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Käytetyn sovelluksen käyttöoikeuskoodi tai käyttäjätunnus
 • Yrittäjä, jolle kuljettaja työskentelee
 • Kuljettajan sijaintitiedot kuljetuksen aikana
 • Kuljetustapahtuman kellonajat ja sijainnit (kyytiin noudot, kyydistä jättämiset, asiakkaan saapumiset, tauot) kuljetuksen aikana

Taksikuutio käyttää näitä tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kuljetuskaluston käytön optimointiin
 • Kuljetusten jakamiseen ajoneuvoille logistisesti optimaalisesti
 • Kuljetus- ja logistiikkapalvelujen seurantaan
 • Kuljetus- ja logistiikkapalvelujen suorituskyvyn raportointiin

Taustasijainnin käsittely

Sovellus kerää sijaintidataa, jotta aikatauluun saadaan suunniteltua sopivimmat reitit ja aikataulua pystytään optimoimaan reittien etenemisen perusteella. Sovellus seuraa sijaintia myös taustalla ollessaan, mutta sijaintidataa ei lähetetä sovelluksen ollessa suljettuna. Sovelluksen oikean toiminnan vuoksi taustasijainnin seuranta on sallittava.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri sisältää tietoja, jotka Taksikuutio Oy on tallentanut järjestelmään yrittäjän ilmoittamien sopimustietojen perusteella tai rekisteröitynyt käyttäjä on itse tallentanut palveluun tai jotka ovat syntyneet palvelun käytön aikana.

Evästeet (cookies)

Palvelussa ei käytetä evästeitä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset       

Rekisteröityjä koskevia tietoja siirretään järjestelmän ylläpitotarkoituksiin alihankkijoille, jotka käsittelevät henkilötietoja Taksikuutio Oy:n toimeksiannosta. Alihankkijoiden kanssa tietojen käsittelystä on sovittu kirjallisissa sopimuksissa. Tietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Tietojen siirto tai luovutus EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja rekisterissä, kunnes rekisteröidyn ja Taksikuution välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika määritetään rekisteröidyn viimeisimmästä palvelukontaktista tai yhteydenotosta, johon lisätään kuusi vuotta. Tämän jälkeen henkilötiedot joko poistetaan tai anonymisoidaan. Kirjanpitolain edellyttämiä matkojen maksutapahtuma-aineistoja säilötään kirjanpitolain mukaisesti kuusi vuotta. Osaa tiedoista voidaan joutua lainsäädännöstä johtuvista syistä säilyttämään tätä kauemmin.

Käyttäjän oikeudet

Käyttäjällä on oikeus omiin henkilötietoihin, joita Taksikuutio Oy käsittelee. Käyttäjä voi käyttää oikeuksiaan tekemällä tietosuojapyynnön rekisteriasioista vastaavalle.

Palvelussa olevalla käyttäjällä on seuraavat tietosuojaan liittyvät oikeudet:

1. Oikeus saada pääsy tietoihin

Käyttäjällä on oikeus saada jäljennös omista henkilötiedoistaan sekä vahvistus siitä, olemmeko käsitelleet henkilötietojasi. Jäljennös toimitetaan ensisijaisesti suojattuna sähköpostina tai vaihtoehtoisesti asiakirjana postitse. Jäljennöksen toimitus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

2. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Käyttäjällä on oikeus pyytää oikaisemaan omia tietojaan koskevat epätarkat tai virheelliset tiedot. Oikaisu tapahtuu siten, että asiakas ottaa yhteyttä Taksikuutio Oy:n asiakaspalveluun.

3. Oikeus tietojen poistamiseen

Käyttäjällä on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot. Pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti. Jos Taksikuutio Oy:llä on lainsäädäntöön perustuva velvoite tai oikeus säilyttää tiettyjä tietoja, niitä ei voida poistaa.

4. Käsittelyn rajoittaminen

Käyttäjällä on oikeus tietyissä asetuksessa määritellyissä erityistilanteissa pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Käyttäjällä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut.

6. Oikeus tehdä valitus viranomaiselle

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.

Tietojen suojaamisen periaatteet

Varmistamme tietojen käsittelyn tietoturvallisuuden. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa, joihin pääsy on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on työtehtäviensä perusteella välttämätön tarve käyttää tietoja. Koulutamme ja ohjeistamme tietoja käsittelevät työntekijämme tietosuoja-asioissa. Lisätietokyselyt: