Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Taksikuutio Oy
Nuijamiestentie 7, 00400 HELSINKI
PL 50, 00401 HELSINKI
puh. 020 7756 800
y-tunnus: 0645272-9

Rekisteriasioista vastaava

Taksikuutio Oy/asiakaspalvelu
PL 50, 00401 HELSINKI
puh. 020 7756 822
s-posti: asiakaspalvelu@taksikuutio.fi

Rekisterin nimi

Taksikuutio Oy:n asiakasrekisteri sisältäen yritysasiakkaiden asiakastietoja

Rekisteröidyt henkilöt

Taksikuutio Oy:n kanssa maksuvälinepalvelu- tai muussa vastaavassa sopimussuhteessa olevat yritysasiakkaat.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käytetään palvelun käyttöön oikeuttavan tilin luomiseen ja ylläpitämiseen ja sopimusten toteuttamiseen. Lisäksi tietoja käytetään palvelun kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin, tiedottamiseen käyttäjille palvelun sisällöstä ja siihen tulevista muutoksista ja ongelmien sekä väärinkäytösten havainnointiin. Lisäksi henkilötietoja käytetään uusista Taksikuution tai sen sopimuskumppaneiden palveluista tiedottamiseen ja markkinointiin. Uudet palvelut ja markkinointi kohdentuvat vain palveluihin, joissa Taksikuutio tuottaa palvelun joko kokonaan itse tai osittain yhteistyökumppanin kanssa.

Lainmukainen henkilötietojen käsittelyperuste on sopimussuhteen kautta syntynyt oikeutettu etu.

Rekisterin tietosisältö

Palveluun kerätään ja siinä käsitellään seuraavia henkilötietoja: yrityksen nimi, markkinointinimi, y-tunnus, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, liikenneluvan numero, Taksiliiton jäsennumero.
Palveluun liittyvinä teknisinä tietoina kerätään verkkosivuston käytön yhteydessä kerätyt tiedot, kuten käyttäjätunnukset, salasanat ja tunnistamiseen liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri sisältää tietoja, jotka rekisteröitynyt käyttäjä on itse tallentanut palveluun tai jotka ovat syntyneet sopimuksen teon yhteydessä. Lisäksi tietoja saadaan evästeiden avulla.

Evästeet (cookies)

Palvelu käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tilapäisesti käyttäjän kiintolevylle. Evästeitä käytetään lähes kaikilla verkkosivustoilla, eivätkä sivustot välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä. Eväste sisältää satunnaisesti luodun yksilöivän tunnuksen, jonka avulla voimme tunnistaa laitteesi. Evästeillä kerätään tässä selosteessa määriteltyjä tietoja tässä selosteessa mainittuihin tarkoituksiin. Tämän lisäksi evästeitä hyödynnetään kävijä- ja latausmäärien seurannassa sekä käyttäjien selaintyyppien määrityksessä. Tässä tarkoituksessa evästeillä ei kerätä ja tallenneta henkilötietoja tai muita sellaisia tietoja, jotka voisi yhdistää yksittäiseen käyttäjään.

Palvelussa käytetään käyttäjäseurannassa Google Analytics -ohjelmistoa, jonka tarjoaa Google Inc. Google Analytics yksilöi käyttäjän evästeillä. Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimilla mm. Yhdysvalloissa. Palvelu käyttää tätä tietoa koostaakseen verkkosivuston käytöstä raportteja, joita käytetään kävijämäärätilastointiin ja palvelun parantamista varten. Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia.

Käyttäjä voi estää evästeiden käytön valitsemalla selaimensa asetuksista evästeiden estämisen. Tällöin käyttäjä ei välttämättä voi käyttää hyväksi kaikkia sivuston toiminnallisuuksia. Käyttämällä näitä verkkosivuja käyttäjä hyväksyy Googlen tiedonkeruun yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteröityjä koskevia tietoja siirretään järjestelmän ylläpitotarkoituksiin alihankkijoille, jotka käsittelevät henkilötietoja Taksikuutio Oy:n toimeksiannosta. Alihankkijoiden kanssa tietojen käsittelystä on sovittu kirjallisissa sopimuksissa. Tietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Tietojen siirto tai luovutus EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja rekisterissä, kunnes rekisteröidyn ja Taksikuution välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika määritetään rekisteröidyn viimeisimmästä palvelukontaktista tai yhteydenotosta, johon lisätään kuusi vuotta. Tämän jälkeen henkilötiedot joko poistetaan tai anonymisoidaan. Kirjanpitolain edellyttämiä matkojen maksutapahtuma-aineistoja säilötään kirjanpitolain mukaisesti kuusi vuotta. Osaa tiedoista voidaan joutua lainsäädännöstä johtuvista syistä säilyttämään tätä kauemmin.

Käyttäjän oikeudet

Käyttäjällä on oikeus omiin henkilötietoihin, joita Taksikuutio Oy käsittelee. Käyttäjä voi käyttää oikeuksiaan tekemällä tietosuojapyynnön rekisteriasioista vastaavalle.

Palvelussa olevalla käyttäjällä on seuraavat tietosuojaan liittyvät oikeudet:

1. Oikeus saada pääsy tietoihin

Käyttäjällä on oikeus saada jäljennös omista henkilötiedoistaan sekä vahvistus siitä, olemmeko käsitelleet henkilötietojasi. Jäljennös toimitetaan ensisijaisesti suojattuna sähköpostina tai vaihtoehtoisesti asiakirjana postitse. Jäljennöksen toimitus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

2. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Käyttäjällä on oikeus pyytää oikaisemaan omia tietojaan koskevat epätarkat tai virheelliset tiedot. Oikaisu tapahtuu siten, että asiakas muokkaa itse rekisteröintitietojaan Taksit.fi-palvelussa.

3. Oikeus tietojen poistamiseen

Käyttäjällä on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot. Pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti. Jos Taksikuutio Oy:llä on lainsäädäntöön perustuva velvoite tai oikeus säilyttää tiettyjä tietoja, niitä ei voida poistaa.

4. Käsittelyn rajoittaminen

Käyttäjällä on oikeus tietyissä asetuksessa määritellyissä erityistilanteissa pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Käyttäjällä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut.

6. Oikeus tehdä valitus viranomaiselle

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.

Tietojen suojaamisen periaatteet

Varmistamme tietojen käsittelyn tietoturvallisuuden. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa, joihin pääsy on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on työtehtäviensä perusteella välttämätön tarve käyttää tietoja. Koulutamme ja ohjeistamme tietoja käsittelevät työntekijämme tietosuoja-asioissa.

Lisätietokyselyt: asiakaspalvelu@taksikuutio.fi